foto: maktabah at tarmasi

Oleh : Almara Sukma*

Kitab Matnul Ghoyah wat-Taqrib termasuk kitab fiqih madzhab Syafi’i yang terbaik, sekalipun kecil, tetapi padat isinya dan telah memuat semua bab fiqih dan sebagian besar hukum-hukum dan kasus-kasus fiqih, baik yang menyangkut masalah ibadah, muamalah, dan lainnya. Kitab ini benar-benar memiliki daya tarik yang luar biasa dan dan mendapatkan perhatian paling besar dari para pelajar dan ulama, mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang. Mereka antusias mempelajarinya, menelaahnya, dan menghafalnya, serta mensyarahinya. Di antara ulama yang tertarik mensyarahi kitab ini adalah:

  • Imam Taqiyuddin bin Muhammad Al-Husaini, kitab syarahnya diberi nama Kifayatul Akhyar,
  • Imam Al-Khatib Al-Syarbini, kitab syarahnya bernama Al-Iqna’,
  • Abu Abdillah Muhammad bin Qasim, kitab syarahnya bernama Fathul Qorib dan Al-Qoul Al-Mukhtar,
  • Musthafa Daib Al-Bigha, karyanya diberi nama At-Tadzhib fi Adillati Matnil Ghoyah wat-Taqrib.

Abu Syuja’ ialah penyusun kitab Matnul Ghoyah wat-Taqrib. Nama lengkap beliau ialah Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfahani Asy-Syafi’i. Beliau lahir di kota Basrah pada tahun 433 H bertepatan tahun 1042 Masehi.

Beliau tekun mempelajari ilmu ushuluddin dan ilmu bahasa Arab. Beliau kemudian memilih menekuni madzab Syafi’i, selama empat puluh tahun mendalami fiqih Syafi’i di Bashrah.

Menurut suatu riwayat, beliau pernah menjabat wazir Dinasti Bani Saljuk, yang kekuasaannya mulai tampil pada pertengahan abad kesepuluh. Beliau sangat tegas membela kebenaran dan tidak pernah menghiraukan kecaman atau hujatan, bahkan ancaman demi tegaknya kebenaran dan keadilan, beliau juga terkenal sangat dermawan.

Majalah TebuirengIklan Tebuireng Online

Beliau memilih kota Madinah sebagai tempat untuk menghabiskan sisa usianya yang semakin tua. Di kota ini, beliau selalu berada di masjid Nabi, membantu membersihkan lantai, menghamparkan tikar, dan menghidupkan lampu-lampunya. Kegiatan ini beliau lakukan sampai akhir hayatnya.

Abu Syuja’ wafat di Madinah pada tahun 593 H atau 1196 M. Beliau meninggal dalam usia 60 tahun.


Referensi: Tadzib fi adalati matnil ghoyah wat taqrib


*Mahasantri Ma’had Aly Hasyim Asy’ari

Sebelumnya6 Fardhu Wudhu dan Dalilnya
BerikutnyaGus Zaki Sosok Ulama yang Hampir Sempurna