Oleh: Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari

Para penulis Nabi SAW banyak sekali. Di antaranya ada Abu Bakar ra., Umar bin Khththab ra., Usman bin Affan ra., Ali bin Abu Thalib ra., Thalhah bin Ubaidillah ra., Az Zubair bin Al Awwam ra., Sa’ad bin Abi Waqqash ra., Amir bin Fuhairah ra., Amer bin Al Ash ra., Ubay bin Ka’ab ra., Abdullah bin Al Arqam ra., Tsabit bin Qais bin Syammas ra., Hanzhalah bin Ar Rabi’ Al Asadi ra., Al Mughirah bin Syu’bah ra., Abdullah bin Rawahah ra., dan Khalid bin Walid ra.

Ada pula Said bin Al Ash ra. Dia ini adalah orang yang pertama menulis untuk Rasulullah SAW, diikuti oleh kedua puteranya, Aban dan Khalid ra.

Selain mereka penulis-penulis untuk Rasulullah yang lain ada Abu Sufyan ra. dan kedua puteranya, Mu’awiyah ra. dan Yazid ra., Zaid bin Tsabit ra., Syurahbil bin Hasanah ra., Al ‘Ala’ bin Al Hadhrami ra., Mu’aiqib bin Abu Fathimah ad Dausi ra.,  Hudzaifah bin Al Yaman ra., Huwaitib bin Abdul Uzza ra., dan Abdullah bin Sa’ad bin Abu Sarah ra.

Adapun Mu’awiyah ra. dan Zaid bin Tsabit ra. adalah orang yang paling tetap dan paling khusus menulis untuk Rasulullah SAW.

Majalah TebuirengIklan Tebuireng Online

Adapun para penyair Rasulullah SAW yang berdiri untuk membela Islam, mereka itu adalah Ka’ab bin Malik ra., Abdullah bin Rawahah ra., dan Hassan bin Tsabit ra.  Adapun yang paling keras syairnya terhadap orang-orang kafir adalah Hassan ra. dan Ka’ab ra.


*Diterjemahkan oleh Ustadz Zainur Ridlo, M.Pd.I. dari kitab Nur al-Mubin fi Mahabbati Sayyidi al-Mursalin karya Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari.